Säännöt

Seuran nimi
Lempäälän Kisa r.y.

TOIMINTASÄÄNNÖT

I. Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli

1 §

Yhdistyksen nimi on Lempäälän Kisa r.y.

Yhdistyksen kotipaikka on Lempäälän kunta Hämeen läänissä.

Yhdistyksen toiminta-alue on Lempäälän kunta.

Yhdistys on perustettu syyskuun 3. päivänä 1957 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Seuran kieli on suomi.

II. Seuran tarkoitus

2 §

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman

moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua sekä urheiluammuntaa edellytystensä ja

tarpeidensa mukaisesti.

III. Tarkoituksen toteuttaminen

3 §

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1. Tarjoamalla jäsenilleen

 • kilpailutoimintaa
 • koulutustoimintaa
 • valmennus- ja harjoitustoimintaa
 • nuorisotoimintaa
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • valistus- ja kasvatustoimintaa
 • kuntoliikuntaa sekä
 • muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja
 • henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.

2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja

muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja sille

tarpeellisten harjoituspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen sekä muiden

edellytysten luomiseen.

3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

4. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia

kiinteistöjä.

5. Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia,

keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus-,

kirjapaino- ja monistustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä välittäen jäsenilleen

urheiluvälineitä ja -asusteita.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4 §

Seura on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL ry:n Hämeen piirin jäsen. Piirin ja seuran

ohjelmassa olevia urheilumuotoja edustavien SVUL:n jäsenliittojen jäsenenä seura noudattaa piirin ja

ao. jäsenliittojen sääntöjä ja määräyksiä.

Suomen Valtakunnan Urheiluliitto SVUL ry:stä käytetään näissä säännöissä lyhennystä SVUL.

IV Seuran jäsenet

5 §

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran, SVUL:n

jäsenliittojen sekä SVUL:n sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka

on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana

ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi

yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai

kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

6 §

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen

puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä

varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen

suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden

loppuun asti.

7 §

Johtokunta voi erottaa seuran jäsenen, joka

 • laiminlyö jäsenmaksunsa
 • toimii seuran sääntöjen vastaisesti
 • rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti
 • toimii seuran ja SVUL:N tai sen jäsenliittojen ja piirin tarkoitusperien vastaisesti.

Erottamispäätöksestä erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on
annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen
postituspäivästä, tätä päivää lukuun ottamatta. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous
vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa
järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa
katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

V Liittymis- ja jäsenmaksut

8 §

Jäseniltä kanettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää
seuran syyskokous vuosittain. Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen
ainaisjäseneksi, jos

 • hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 30 vuotta tai
 • hän on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 10 vuode jäsenmaksut tai
 • hän on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

VI Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

9 §

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja
syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.
Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta

 • sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
 • kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
 • seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

10 §

Kevätkokouksessa käsitellään

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

a puheenjohtaja

b sihteeri

c kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d ääntenlaskijat

3. Todetaan

a läsnäolijat

b äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään

tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianosaisille

7. Käsitellään johtokunnan tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireillepanemat muut asiat

8. Kokouksen päättäminen

Syyskokouksessa käsitellään

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle

a puheenjohtaja

b sihteeri

c kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d ääntenlaskijat

3. Todetaan

a läsnäolijat

b äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi

a toimintasuunnitelma

b talousarvio

c sekä yleissuunnitelmaseuraavien vuosien toimintaa varten

7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan

puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta

johtokuntaan 5 jäsentä erovuorossa olevien tilalle

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan

jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt

11. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

12. Valitaan edustajat SVUL:n Hämeen piirin ja SVUL:n jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai

annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edeltämainittuihin kokouksíin

13. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 11 §:n mukaisesti vireille panemat asiat

14. Kokouksen päättäminen

11 §

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään
yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen
esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu.
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä kun jäsenet ovat tehneet
siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.
Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle
kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

12 §

Seuran, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran
kokousten pöytäkirjat ovat kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen
tarkastajien tarkastettava. Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 §

kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemista ei
näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla,
muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa
suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.
Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta
täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

VII Seuran hallinto

14 §

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa
edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta.
Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi
valitut 10 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa
puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy
tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen
toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta
varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan
ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta kun he
katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja
hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja

tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.

3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran

tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.

4. Vahvistaa tehtävänjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät

suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.

5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.

6. Vastata SVUL:n sekä sen jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista

velvoitteista.

7. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.

8. Pitää jäsenluetteloa.

9. Hoitaa seuran taloutta.

10. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.

11. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.

12. Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.

13. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia ja ansiomerkkien esittämisestä.

14. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

15. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikko ennen kevätkokousta.

15 §

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

16 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jonpi kumpi yhdessä sihteerin tai jonkun
joihtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava
täysi-ikäisiä.

VIII Muita määräyksiä

17 §

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja
valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

18 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava
läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus kahdessa
perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.

19 §

Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa
läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä kahdessa
perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.

20 §

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta
edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.
Pesäselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.
Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21 §

Sen lisäksi, mitä näissä säännössä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.

Nämä säännöt on tarkistettu yhdistysrekisteritoimistossa vuonna 1975


   
Lisää uutisia
Lempäälän Kisa ry
«  Lokakuu   »
Kategoriat